Мапа сајта  Мапа сајта  |   Помоћ  Помоћ Latinica  |  
Лого
Галерија слика
 
 
 
Анкета
Да ли се у општини Сурдулица живи боље или лошије него у другим општинама?
Боље
Углавном боље
Исто
Углавном лошије
Лошије
Не знам
Резултати гласања
Линкови
ReForce
www.GreenCrossborderArea.com
ISO14001 сертификат
ISO 9001 сертификат
Туристичка организација Сурдулице
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица
Власина - Предео изузетних одлика
Сурдулички Културни Центар
Библиотека Радоје Домановић - Сурдулица
Црквена општина Сурдулица
Дом ученика средњих школа Сурдулица
Дом за смештај старих лица - Сурдулица
Наградно такмичење Европског покрета Бирамо најбољу локалну администрацију
Прогрес
Насловна  > Е-управа
Локална пореска администрација Верзија за штампу

На основу члана 2а. и члана 7. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл.гл.РС” бр. 80/02...68/14 и 105/14), Служба за пореске послове, општине Сурдулица, објављује списак дужника локалних јавних прихода са стањем на дан 31.12.2014. године.


              ПИБ       НАЗИВ ОБВЕЗНИКА         УКУПНИ ДУГ

1.     100951074     “Мачкатица – у стечају” А.Д.   53.483.352,22 динара

2.     100950174    Застава ПЕС” А.Д.              36.084.090,51 динара

3.    100549457   Симпо” компанија А.Д.      20.256.070,31 динара


Поштовани суграђани, нови Закон о финансирању лoкалне самоуправе омогућио је да се средства од наплате пореза на имовину у целости користе у локалној самоуправи за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката.

Поднесимо пореску пријаву – испунимо своју законску обавезу!

Флајер

Одлуке општине

 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину у општини Сурдулица

 Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Сурдулица за 2017. годину

 Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине за 2016. годину

 Одлука о локалним комуналним таксама за 2016. годину

 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2016. год. у општини Сурдулица

 Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине за 2015. годину

 Одлука о локалним комуналним таксама за 2015. годину

 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину у општини Сурдулица

 Одлука о стопи амортизације у општини Сурдулица за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2015. годину

 Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Сурдулица за 2015. годину

 Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сурдулица за 2015. годину

 Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2015. годину

Одлука о локалним комуналним таксама за 2014. годину

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине за 2014. годину

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге

Одлука о обавези подношења пореске пријаве за обвезнике који не воде пословне књиге

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину

Одлука о стопи амортизације у општини сурдулица за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге

Прописи

Закон о финансирању локалне самоуправе

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Плаћањем пореза у законским роковима избегавате обрачунавање законске камате.

Неподношење пореске пријаве представља порески прекршај. Казне предвиђене законом износе до 50.000 динара.

СЛУЖБА ЗА ПОРЕСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
обавља следеће послове:

 • послове локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу податка из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за пореске обвезнике за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,
 • води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку,
 • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима,
 • планира и спроводи обуку запослених,
 • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода,
 • у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа,
 • обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја,
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • обавља и друге послове у складу са законом,
 • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.
Сервисне информације
ГИС ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Председник општине
Пројекат
Стратегија одрживог развоја општине Сурдулица 2013-2020
Политика квалитета и заштите животне средине
Обрасци
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинскоправне послове
Локална пореска администрација
Обједињена процедура за издавање дозвола
Јавне набавке
Информатор
Виртуелни матичар
Буџет општине Сурдулица
Мапе Општине Сурдулица
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ Бугарска - Србија
Планови детаљне регулације
Заштита животне средине
Виртуелни обиласци
ДУХОВНА МУЗИКА СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ КАО ПОДРШКА ПРЕКОГРАНИЧНОМ ФЕСТИВАЛУ ТУРИЗМА
 
 
Грб Општина Сурдулица
Краља Петра I, бр.1
17530 Сурдулица
+381 17 815 041
Стег
Општина Сурдулица © 2010

Сва права задржана  |  Услови коришћења
Аутор: Агенција МИ